mededelingen

Beknopt financieel overzicht NPO

Resultaat 2020
Het negatieve resultaat over 2020 bedraagt afgerond € 195.000 negatief. Dit grote negatieve saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door twee tegenvallers. Deze zijn:

1e  pensioendossier: kosten op dit moment geraamd op € 300.000.
2e  afboeking NPO app: kosten afgerond € 39.000.

Zonder deze tegenvallers zou het resultaat uitkomen op € 144.000 positief.

Vanwege de Covid problematiek en de late start van het vliegseizoen is er op een aantal posten geen of weinig uitgaven gedaan. Dit verklaart in grote mate het positieve effect op de exploitatie. Ook deze meevallers zijn incidenteel en eenmalig van aard.

Deze meevallers hebben onder meer betrekking op:

 • Lagere kosten bestuur en ledenraad: € 44.000
 • Lagere personeelskosten voor het bureau (niet invullen vacature): € 29.000
 • Geraamd batig saldo in de begroting: € 71.000 (o.a. vanwege het niet doorgaan van de nationale manifestatie).

De jaaromzet van de NPO bedraagt ongeveer € 680.000 per jaar. Deze kosten worden in normale omstandigheden opgevangen door:

 • Netto opbrengst verkoop ringen en chipringen: € 430.000
 • Contributies: € 185.000
 • Doorbelasting lossingsvergunningen: € 65.000

 
Het eigen vermogen is door het tekort ultimo 2020 gedaald tot € 234.000. Daarnaast is er nog een aantal voorzieningen ten behoeve van: wetenschappelijk onderzoek (€ 45.000), automatisering (€ 83.000), juridische bijstand (€ 14.000) en pensioenclaim (€ 60.000).

In het verleden zijn de kosten voor automatisering geactiveerd (saldo ong. € 148.000). Is er nog een voorraad ringen ter waarde van € 92.000 en staat er nog € 971.000 op de bank (grotendeels veroorzaakt door de vooruitbetaalde ringen ter grootte van € 440.000). De pensioenkosten zijn nog niet betaald.

Meerjarenbegroting 2021-2025
In deze begroting is rekening gehouden met een dalende verkoop van de ringen, maar ook met een terugloop van het aantal leden. Daarnaast zijn de beleidsvoornemens verwerkt waaraan financiële consequenties zijn verbonden. Omdat het beleidsplan 2021-2025 nog niet is besproken, vanwege Covid, is de begroting dus opgesteld op basis van de al uitgediscussieerde onderwerpen.

Voor het opvangen van de teruglopende opbrengsten, maar ook ter versterking van het eigen vermogen wordt de ringenprijs met ingang van 2022 verhoogd met € 0,10 per ring voor bestellingen beneden de 100 ringen. Voor de bestellingen boven de 100 ringen wordt de prijs per ring verhoogd met € 0,60. De ringenprijs is in de afgelopen 10 jaar gelijk gebleven. Door deze verhoging is de verwachting dat de prijs de komende jaren gelijk kan blijven.

Speerpunt van beleid is onder andere het (her)invoeren van de dopingcontroles. De totale kosten daarvoor zijn taakstellend geraamd op € 90.000 per jaar. Deze kosten worden opgevangen door via de afdelingen een bijdrage in de vracht te vragen van € 0,02 per ingekorfde duif.

Een ander belangrijk voornemen is het organiseren van de Olympiade. Inmiddels is vrij aardig in beeld wat de hiermee verband houdende kosten zullen zijn. Door het niet laten doorgaan van de nationale manifestatie in de komende jaren, een tweetal verkopingen van top duiven en door het via de afdelingen incasseren van een opslag van € 0,01 per ingekorfde duif (voor een periode van 3 jaar), is de verwachting om ultimo 2024 iets meer dan € 300.000 beschikbaar te hebben.

De totale geraamde inkomsten voor 2021 bedragen:

 • Netto opbrengst verkoop ringen en chipringen € 427.000 (via de verenigingen)
 • Contributieopbrengsten € 175.000 (via de verenigingen)
 • Bijdrage lossingsvergunningen € 77.000 (via de afdelingen)
 • Bijdrage doping € 90.000 (via de afdelingen)
 • Bijdrage Olympiade € 45.000 (via de afdelingen)

 

De uitgaven kunnen als volgt worden verdeeld:

 • Kosten lossingsvergunningen en wedvlucht begeleiding € 77.000
 • Kosten doping controles € 90.000
 • Reservering Olympiade € 88.000
 • Reis- en verblijfskosten bestuur, commissies en Ledenraad € 56.000
 • Kosten bestuur, commissies en Ledenraad € 16.000
 • Kosten communicatie, PR en Op (de) Hoogte € 30.000
 • Kosten afschrijvingen € 61.000
 • Kantoorkosten € 100.000
 • Personele bureaukosten (exclusief toerekening) € 218.000
 • Rekengeld en dergelijke nationale concoursen € 23.000
 • Juridische zaken € 25.000
 • Overige kosten € 40.000

Het exploitatiesaldo over 2021 wordt geraamd op € 1.000 dus de begroting is kostendekkend.

Voor de jaren daarna wordt gerekend met een hogere opbrengst vanwege de ringenverkoop, dalende contributieopbrengsten en versterking van het eigen vermogen tot minimaal van de jaaromzet.

Bij ongewijzigd beleid is met de voorliggende aannames het eigen vermogen eind 2025 weer aangesterkt tot € 538.000.😉

Beste kijkers,

Na een lange tijd van afwezigheid door omstandigheden zal ik de website weer per 01-12-2020 weer gaan bijhouden.

Dan zal ik weer foto"s en filmpjes plaatsen en de rest bijwerken.

GR Piet

👍

 

Hoop dat de gemeente wat gaat doen anders is er weer een vereniging weg.

WATERINGEN - Het doek lijkt te vallen voor duivenvereniging Samen Sterk in Wateringen. Na 45 jaar moet de club uit hun gebouw, omdat de gemeente er schoollokalen wil bouwen. Drie jaar lang is er tevergeefs gezocht naar een alternatieve lokatie. De duivenvereniging overweegt nu naar de rechter te stappen.

In april begint het postduivenseizoen weer. Normaal vertrekken de duiven van hier per vrachtwagen naar Frankrijk om zelfstandig terug te vliegen. Of dat dit jaar weer gebeurt, is maar de vraag. De gemeente heeft het huurcontract per 1 april opgezegd.

Het doet Jan de Raaf van de duivenvereniging pijn. Drie jaar lang heeft hij gezocht naar een alternatieve locatie in het dorp, maar zonder succes. Bij achttien bedrijven en verenigingen ging hij op de koffie, maar niemand had een geschikte locatie. 'We zouden samen met de gemeente een alternatief zoeken, maar de gemeente geeft niet thuis.'

Gemeenteraad

Dinsdag gaat De Raaf nog inspreken tijdens de gemeenteraadsvergadering in Westland. Hij hoopt via de gemeenteraad alsnog een doorbraak te forceren. 'Maar als dat niet lukt, moet ik naar de rechter om uitstel aan te vragen. We kunnen met onze duiven niet op straat gaan staan.'  

Ook de plaatselijke biljartvereniging The Old Counters in Wateringen heeft een probleem. Zij moeten volgend jaar hun pand uit omdat het is verkocht aan een projectontwikkelaar. Het plan is nu om in te trekken in het pand waar ook de duivenvereniging zit. Samen willen ze graag met de gemeente om tafel om over een goede prijs te praten. 

Prioriteiten

De gemeente laat weten dat de zorg voor voldoende klaslokalen prioriteit heeft en dat de duivenvereniging er per 1 april echt uit moet, omdat een dag later de sloop van het wijkgebouw begint.

LEES OOK: Duivensport is immaterieel erfgoed: 'Het is mijn leven'